Ogłoszenia

Bitumer Sp z o.o. otrzymał dofinansowanie w ramach programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Cel projektu: Celem projektu było opracowanie skutecznej metody polimeryzacji wosku polibutadienu z wykorzystaniem styrenu.

Planowane efekty projektu: Planowanym efektem projektu było opracowanie skutecznej metody polimeryzacji oligomeru polibutadienu z wykorzystaniem styrenu w celu uzyskania polimerów będącym alternatywą do aktualnie stosowanych w modyfikacji bitumu polimerów SBS.

Całkowita wartość  projektu: 241 695,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 147 750,00 zł

Bitumer Sp z o.o. otrzymał dofinansowanie w ramach programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Cel projektu: Celem projektu było opracowanie metody oczyszczania wosku polibutadienowego z pozostałości cyklododekatrienu oraz opracowanie modyfikatora asfaltów na nim opartego.

Planowane efekty projektu: Planowanym efektem projektu było opracowania skutecznej metody odparowania cyklododekatrienu oraz stworzenie modyfikatora o charakterystyce polimeru otrzymanego w wyniku polimeryzacji odpadu wosku z bezwodnikiem maleinowym, który mógłby stanowić alternatywę do polimerów SBS aktualnie używanych w modyfikacji asfaltów.

Całkowita wartość  projektu: 238 866,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 145 650,00zł

 

BITUMER Sp. z o.o.
realizuje projekt WDG-SPE.04.2023/037

 w ramach projektu grantowego


„SPEKTRUM.  Pomorski  System  Usług Doradczych” dofinansowany

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy w efekcie otrzymanego wsparcia w zakresie doradztwa specjalistycznego w celu wprowadzenia nowej oferty na rynek

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020, numer umowy o powierzenie grantu: UDG-SPE.04.2023/037

Wartość projektu: 61 327,80 PLN (całkowity koszt realizacji, w tym kwalifikowane 49 860,00 PLN), w tym

dofinansowanie z budżetu środków Funduszy Europejskich: 29 916,00 PLN.