Lateks kationowy

Modyfikacja wyrobów bitumicznych wymaga dodania polimeru butadienowo styrenowego w postaci dyspersji polimeru w wodzie. Elaston C55 jest zawiesina polimeru gumy SBR w wodzie którego dodatek znacząco polepsza elastyczność oraz odporność na deformację. Lateks butadienowo styrenowy stanowi alternatywę do lateksów naturalnych. Elaston C55 z łatwością miesza się z asfaltowymi emulsjami kationowymi zwiększając odporność na:

– starzenie mieszanki asfaltowej

– poprawiając właściwość przyczepności lepiszcza do kruszywa

– zwiększając odporność na koleinowanie

– zwiększając odporność na pękanie zmęczeniowe

– podwyższając odporność na pękanie w niskich temperaturach

Stosowanie dodatku lateksu butadienowo styrenowego zmniejsza podatność na temperaturę. W wysokich temperaturach spoiwo wykazuje większą sztywność. Zmodyfikowane lepiszcze charakteryzuje się większą sprężystością w niższych temperaturach.

Dodatek modyfikatora Elaston C55 przyczynia się do układania trwalszych nawierzchni i obniżenia kosztów utrzymania dróg.

Wysokojakościowy modyfikator asfaltowych emulsji kationowych poprawiający parametry kohezji oraz nawrotu sprężystego lepiszcza. Wykorzystanie najlepszej jakości kauczuku SBR gwarantuje uzyskanie rozciągliwej i elastycznej powłoki.

Dzięki dodaniu lateksu kationowego otrzymane lepiszcze charakteryzuje się podwyższoną temperaturą mięknienia oraz odpornością na starzenie.

Skontaktuj się z nami!

Tel.: +48 793 707 350

Właściwości lateksu kationowego

Co wyróżnia tego typu materiał? Na uwagę zasługują przede wszystkim jej właściwości szybkowiążące. Na tym jednak jeszcze nie koniec ich zalet. Powłoki wykonane z lateksu kationowego charakteryzują się m.in. tym, że mogą być wykonane na podkładzie nowym lub starym. Co więcej, można je wykorzystać również do renowacji starego podkładu papowego – i to w niepełnym składzie warstw. Istotną cechą lateksu kationowego jest również to, że po odparowaniu wody, łączna grubość pokrycia wynosi nie mniej niż 3,5 mm. Przede wszystkim jednak lateks kationowy stosuje się ze względu na to, że służy on do podwyższania wytrzymałości, ciągliwości oraz wiązkości emulsji asfaltowych. Ponadto wpływa on również korzystnie na temperaturę mięknienia, wytrzymałość na starzenia w zastosowaniu końcowym oraz podnosi elastyczność nawierzchni w niskich temperaturach.

Czytaj także: masa bitumiczna do remontów dróg

Do czego stosuje się lateks kationowy?

Lateks kationowy najczęściej wykorzystuje się przede wszystkim w budownictwie drogowym. Służy on głównie do utrwalania powierzchniowego, a także do tworzenia cienkich warstw w budowie nawierzchni na zimno. W budownictwie drogowym używa się go do ulepszania kationowych emulsji bitumicznych. Dlaczego to takie ważne? Głównie ze względu na to, że ulepszenie masy bitumicznej korzystnie wpływa na właściwości czystej emulsji bitumicznej. Warto również wspomnieć o tym, że w zależności od rodzaju lateksu kationowego, może on być nanoszony zarówno metodami nanoszenia, jakie stosuje się w trakcie budowy nawierzchni na zimno, jak i metodami na gorąco.

Lateks kationowy a normy w budownictwie drogowym

Na samym końcu warto również wspomnieć o ogólnych specyfikacjach technicznych dla budownictwa drogowego i mostowego. To właśnie na ich mocy opracowano cały szereg wymogów, które musi spełniać lateks kationowy, aby mógł on zostać użyty w trakcie budowy drogi, czy mostu. Mowa tu o normach takich jak:

  • DIN EN 1426 – mówi o igłach penetracyjnych;
  • DIN EN 1427 – dotyczy temperatury mięknienia metodą pierścienia i kuli;
  • DIN EN 12593 – określa temperaturę łamliwości metodą Fraaßa;
  • DIN EN 13398 – dotyczy nawrotu sprężystego.

Wyżej wymienione normy są gwarantem wysokich standardów oraz jakości produktu. Jest to niezwykle ważne ze względu na to, że w trakcie korzystania z lateksu kationowego nie można sobie pozwolić na błędy. Wykonane nimi roboty budowlane muszą charakteryzować się dużą starannością oraz dokładnością, co dotyczy również i materiałów użytych do ich wykonania.

Czytaj także więcej na temat asfaltu oraz Asfalt na zimno – zastosowanie i wytrzymałość